תנאי השתתפות והגבלת אחריות
תנאים ומידע כללי 
 
 הטיולים המוצעים בחוברת זו, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת הנוסע לטיול מהווה תנאים ומידע כללי
את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שחוברת זו והתנאים והמידע הכללי מהווים
את חוזה ההתקשרות בינו לבין מגה תיירות בע"מ וגם/או כל מי שיבוא מכוחם )להלן: המארגנים(, והוא יהיה
מנוע מלטעון כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים בחוברת זו מחייבים אותו בכל הקשור לטיולים או לטיול
שישתתף בהם כמפורט בחוברת זו. אין המארגנים אחראים לכל מידע שלא ימסר על ידם בכתב ואינם קשורים
בכל מידע וגם/או בהבטחות שניתנו בע"פ על ידם וגם/או על ידי שולחיהם וגם/או מטעמם, ושלא נתקבל לו
אישור בכתב על ידם. במכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו הוראות חוברת זו. לא תשמע כל טענה של נוסע, כי
לא קרא את התנאים והמידע הכללי המופיעים בחוברת זו, וגם/או כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע
הכללי קודם הרשמתו לטיולים וגם/או לטיול בו השתתף.
 
 
הרשמה ותשלום 
 
עם ההרשמה לטיול המפורט בחוברת זו מחויבת כל המשפחה מיידית במקדמה בסך 200 $לאדם. ההשתתפות הרשמה ותשלום
בטיול מותנית בכך שהמארגנים קיבלו את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו לאותו טיול, לא יאוחר מ-30
ימי עבודה קודם למועד התחלת הטיול. המארגנים ישלחו לסוכן הנסיעות טופס אישור הרשמה ובו פרטי הנוסע
ובקשותיו. טופס זה הוא הטופס המחייב בכל מקרה של חילוקי דעות. המארגנים יהיו רשאים לבטל הרשמת
נוסע אם לא שולם לידיהם התשלום במועד המפורט לעיל.
 
  
השתתפות בטיול 
 
 המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים השתתפות בטיול
להימנות בין משתתפי הטיול, ללא כל צורך לנמק את עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע
בטיול אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול
דעתו של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן היחסי
למספר ימי הטיול בהם השתתף, ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו
 
 
דמי ביטול בגין טיולים מאורגנים (2019)
 
 דמי הביטול כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן )דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק(. נוסע ישלם 100 ₪ או % 5 דמי ביטול בגין טיולים מאורגנים (2019)
מסכום העסקה, הנמוך מביניהם במידה וביטל את השתתפותו בכתב בתוך 14 יום מיום הרשמתו ולא פחות
משבעה ימי עבודה לפני תחילת יום הטיסה. בכל מקרה אחר יהיו דמי הביטול כמפורט.
 
דמי ביטול בגין שרותי הקרקע:
עד 30 ימי עבודה לפני יום היציאה - $50 לנוסע.
29-8 ימי עבודה לפני יום היציאה - $300 לנוסע.
פחות מ-8 ימי עבודה לפני מועד הטיסה- דמי ביטול מלאים.
 
דמי ביטול בעבור טיסות (סדיר או שכר):
עד 45 ימי עבודה לפני יום הטיסה – $100 דמי ביטול.
31-45 ימי עבודה לפני יום הטיסה – $250 לנוסע.
21-30 ימי עבודה לפני יום הטיסה- $400 לנוסע.
8-20 ימי עבודה לפני יום הטיסה – $550 לנוסע.
7 ימי עבודה לפני יום הטיסה ועד ליום הטיסה- מחירו המלא של כרטיס הטיסה.
*בטיולים בהם משולבות טיסות פנימיות או שייט ) בטיולים לארה"ב ולמזרח הרחוק בעיקר( יחולו בנוסף דמי
ביטול מלאים בגין הטיסות הפנימיות ו/או השייט 35 ימי עבודה לפני יום הטיסה ובנוסף לדמי הביטול האחרים
המצוינים כאן
נוסע שעובר מטיול לטיול פחות מ- 30 ימי עבודה לפני היציאה, או לאחר כרטוס כרטיס הטיסה, יחויב בדמי
ביטול המפורטים מעלה כאילו וביטל השתתפותו בטיול.


דמי ביטול בגין חבילות תיור
דמי הביטול התקפים מפורטים בצמוד לחבילת התיור בכפוף שוב לחוק הגנת הצרכן.
חשוב מאוד:
תאריך הביטול הוא תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדנו. ימי עבודה הם ימים א׳-ה׳ כולל 
 
גילאי המשתתפים 
 
הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי
המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצבם בריאותם. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא
תתקבלנה טענות על חריגות מהגבלת הגיל. בטיולי בר/בת מצווה המיועדים לגילאי 11-41 ייתכנו מספר
חריגים (אחים/אחיות של בני המצווה)
.  
 
שערי מטבע זר 
 
המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער המחאות גבוה, כפי שפורסם ביום הגעת התשלום למשרדנו. שערי מטבע זר
במידה והנוסע בוחר לשלם בתשלומים רשאית החברה לגבות ריבית בגין התשלומים הנוספים.
 
החזרים 
 
 סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אדם אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים
כלשהם וגם/או לשנות כל פרט בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בחוברת זו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ
לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול
בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב )וזאת מכל סיבה שהיא(. המארגנים ממליצים
לכל נוסע לבטח את עצמו ומוקדם ככל האפשר בביטוח מקיף המכסה את הנזקים העלולים להיגרם לו
עקב הפסקת הטיול. טיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלולים
והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב. טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בחוברת זו, מוצעים ומתקבלים
בתנאי מפורש שהם ניתנים לשינוי ע"י המארגנים וגם/או הבאים מכוחם וגם/או מטעמם, כל זאת בהתאם
לשיקול הדעת המקצועי והבלעדי של המארגנים בהתאם לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור
כוללים שינויים ב:
תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי או ביצוע פרטי התוכנית, ארגון אירועים חלופים וגם/או כאלה אשר אינם
כלולים בתוכנית וכיו"ב. פירוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלולי
הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים
אפשריים כאמור. יצוין מפורשות, כי אין משרדי הנסיעות וגם/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את התנאים
והמידע הכללי המופיעים בחוברת זו וגם/או להבטיח הבטחות נוספות וגם/או הסותרות את האמור בחוברת זו.
אין המארגנים אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר האמור בהודעה זו.

 
מנין ימי הטיול 
 
 במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת זו נכללים יום היציאה ויום החזרה, המארגנים מודיעים כי הם קשורים
במועדי הטיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים אם בגין טיסה היוצאת בשעות אחה"צ או הערב
ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר, ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה.
    
טיסות 
 
 הטיסות מבוצעות על יד חברות התעופה וביצוען כפוף לתנאים המפורטים ע"י חברות התעופה. לוח זמני
הטיסות ומסלול הטיסה הינם באחריותן הבלעדית של חברות התעופה, כמו גם סידור מקומות הישיבה במטוס.
יתכנו מקרים שבהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. לא תמיד הטיסות הינן ישירות
ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים. במקרים חריגים של הרשמת יתר לטיסה ע"י חברת התעופה, דבר הנהוג
ע"י חברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים, יאלצו נוסע בודד ו/או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה
שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם
את הפגיעה בנוסע. בטיולים מסוימים בהם שעות הטיסה מאוחרות, יש לזכור כי מועד פינוי החדרים במלונות
הינו עד השעה 00:11 בבוקר. ניתן בתשלום נוסף להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין "להחזיק"
בחדרו עד שעת היציאה לטיסה מאוחרת. יש לדעת כי חברות תעופה רבות ביטלו את הארוחות בטיסה ו/או
גובות תשלום נוסף על הושבה מראש.
 
תחבורה 
 
 בטיולים המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים
השונים, כפי שפורטו במסלול בכל סיור וטיול. אין זה מחובתו של נהג האוטובוס להסיע הקבוצה בימים או
בערבים החופשיים, למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה ואירועים
שהם בגדר אפשרות. במקומות בהם צוין כי האוטובוס בעל מיזוג אוויר, הכוונה היא לאוטובוס שיסיע הקבוצות
מעיר לעיר. אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשיים ואין הם אחראים
לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר.
 
 
בתי מלון 
 
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. במקרים בהם הלינה
הינה מחוץ לעיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לביצוע תכנית הטיול המובטחת.
*החדרים הם זוגיים עם שירותים צמודים, ובהם מיטה זוגית או 2 מיטות נפרדות על פי הקיים בהתאם למלון.
על הנוסעים לדעת ש:

חדר לשלושה הוא בד"כ חדר זוגי שבו ספה נפתחת או שנוספה אליו מיטה נוספת, לעיתים מתקפלת. חדר
לארבעה יהיה חדר ובו 2 מיטות זוגיות או חדר זוגי אליו תוכנסנה שתי מיטות נוספות העשויות להיות מיטות
מתקפלות. או ספה נפתחת זוגית.
אנו ממליצים למשפחות ובהן שלשה מבוגרים + ילד ללון בשני חדרים ולא בחדר אחד לארבעה.
יתכנו מקרים בהם נוסעים המזמינים חדר לארבעה יקבלו שני חדרים זוגיים. המארגנים ישתדלו שיהיו אלו
חדרים קרובים אולם לא ניתן להבטיח זאת מראש. בארה"ב בתי המלון בד"כ מספקים חדר בעל שתי מיטות
זוגיות בלבד ומשפחה בעלת 4-3 נפשות המבקשות חדר אחד תתאכסן בחדר, כמוסבר לעיל ובו שתי מיטות
זוגיות.
קבלת החדר הינה החל מהשעה 00:14 ופינוי החדרים הינו עד שעה 00:11 בבוקר. יתכנו מקרים בהם תאלץ
הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ"ל. במקרים כאלה ישתדלו המארגנים למצוא
סידור ע"פ הנסיבות. אין המארגנים אחראים בכל מקרה בו ימתינו הנוסעים קודם קבלת החדרים וגם/או לאחר
פינוי החדרים וטרם העברתם לשדה התעופה. רשימה מפורטת של בתי מלון תימסר לנוסעים לפני היציאה,
אולם קיימת אפשרות שבמהלך הטיול יחולו שינויים בשמות בתי מלון.
*בבתי המלון אין זהות מושלמת של סוג החדרים מבחינת רמתם ו/או גודלם.
המארגנים אינם אחראים לסוג החדר שיסופק ע"י המלון לנוסע וכן למיקום החדר בקומה או אגף מסוימים
ולמתן חדרים באותה קומה או בקומות סמוכות.
בבתי המלון ממוזגי אוויר תיתכן הפסקת פעולת המזגנים בשעות הלילה על פי הנהוג במלון. המארגנים אינם
אחראים להליכי שיפוץ ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו.
*נוסע המעוניין בחדר יחיד חייב להזמין זאת בעת ההרשמה. נוסע יחיד שישוכן עם נוסע זר לא יוכל להתלונן
על חוסר התאמה לשותפו לחדר.

  
כלכלה 
 
בכל טיול מפורט סוג הארוחות הכלולות במסלול, ובמחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות
שונה ממקום למקום. כך גם סוג האוכל, טיבו, טעמו, גיווונו, כמויות האוכל ואופן הגשתו. אין האוכל כשר )למעט
בטיולי מסורת כמובן(. ארוחת בוקר מלאה כוללת שתייה חמה, שתייה קרה, לחמניות, לחם, חמאה, מגוון
גבינות, ממרחים, דגנים ביצה קשה ולעיתים עגבניות ומלפפונים. ארוחות הבוקר וכמו גם ארוחות אחרות במלון,
מוגשות לעיתים בחדר אוכל נפרד המיועד לקבוצות בטיולים מאורגנים. במקרים חריגים יתכן כי ארוחות הבוקר
תוגשנה ארוזות לחדר הנוסעים.
  
 
ארוחות צמחוניות 
 
ארוחות צמחוניות ניתן להזמין אך ורק בעת ההרשמה ללא תשלום נוסף. אולם אין המארגנים מתחייבים לספק
אוכל מיוחד כזה. במקומות בהם הדבר אפשרי יספקו המארגנים למזמינים ארוחות מיוחדת כמבוקש. נוסע
אשר לא יהא בידו אישור מיוחד מהמארגנים לא יהא זכאי לבקש מנות מיוחדות. ארוחות צמחוניות כוללות
לרוב סלט חסה, ביצים או תפו"א וכיו"ב. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעיתים הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות
לבית המלון.
  
 
מלווה הקבוצה 
 
מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין המארגנים בארץ ובחו"ל לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה
במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו
התקין של הטיול, האוטובוסים, בתי המלון, מדריכים מקומיים, העברות וכיו"ב. יתכנו מקרים בהם מלווה
הקבוצה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל, ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם
המארגנים. כמו כן יתכנו מקרים והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל ואז יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.  
   
ביצוע הטיול 
 
ביצוע הטיול מותנה במספר אנשים מינימלי (אינו אחיד לכל הטיולים) המארגנים רשאים לבטל טיול מכל סיבה ביצוע הטיול
שהיא לרבות אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתם. במקרה של ביטול מצד
החברה תוצע לנוסע אפשרות להצטרף לטיול דומה בתאריך אחר או לחלופין תוחזר לו המקדמה ששילם ע"ח
הטיול. בכך יצאו המארגנים ידי חובתם כלפי הנוסע.  
  
 
צו עיכוב יציאה מהארץ 
 
אנו ממליצים לכל מי שעשוי להיות נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ (גירושים, עסקים כושלים מהעבר) לבדוק
ולהסדיר את הנושא לפני מועד יציאת הטיול, במידה ומטייל לא יוכל לצאת מהארץ בשל צו עיכוב יציאה יחולו
עליו דמי ביטול מלאים או כל ההוצאות בגין הגעה מאוחרת/פרטית להמשך הטיול.
 
 
נוסע קטין ללא ליווי הוריו 
 
מבוגר המלווה ילד שאיננו ילדו שלו, לרבות קרובי משפחה, חייב להצטייד במסמך בשפה האנגלית על פיו
ההורים מאשרים את הנסיעה המשותפת של ילדם והמבוגר האחראי מטעמם, ולצרף למסמך צילום דרכונם.
על המבוגר המלווה להיות בכל מקרה מעל גיל 18. 
 
 
נזקים וביטוח 
 
אין המארגנים אחראיים לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף
העלול להיגרם לנוסעים במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או
מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.
המארגנים מציעים לנוסעים לבטח את עצמם, על חשבונם (של הנוסעים) בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל
ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל ואחרים. לא תשמע כל טענה כי המארגנים ו/או ספקי
השירותים בחו"ל אחראים לנזקים מהסוג המופרט לעיל, שיגרמו לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל. המארגנים
מודעים מפורשות, כי הם פועלים בהזמנת השירותים כמתווכחים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים
המבצעים ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב. לכן, אין הם אחראים בין
במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי
ביצוע וגם/או ביצוע לקוי וגם/או ביצוע חלקי של השירותים המפורסמים בחוברת זו וכל נזק אחר אשר יגרם
ע"י נותני השירותים הנ"ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם/או הפועל במקומם ומטעמם. הנוסעים
זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים ו/או
מחדלים של אותם נותני השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי דלעיל, כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם
של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני וגם/או חלק מהם.  
 
 
חילוקי דעות 
 
עצם הזמנת שירות כלשהו, ע"י הנוסע או תשלום מקדמה או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את חילוקי דעות
הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת זו. מוסכם ומצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של הנוסע
במשרד הנסיעות כלשהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם
מצוי משרד הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בלבד וגם/או יחד עם משרד הנסיעות וגם/
או סוכן הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp